Luyện từ và câu – Từ đơn và từ phức trang 17 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Từ đơn và từ phức….

Luyện từ và câu – Từ đơn và từ phức. 1. Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo . Luyện từ và câu – Từ đơn và từ phức trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Luyện từ và câu – Từ đơn và từ phức

LUYỆN TỪ VÀ CÂU – TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC

I – Nhận xét

Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo :

Nhờ / bạn / giúp đỡ / lại /có /chí / học hành/, nhiều / năm / liền /, Hạnh / là / học sinh / tiên tiến /.

1. Hãy xếp các từ trên thành hai loại và điền vào cột tương ứng :

–  Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn)

 M: nhờ, ………………………………..

–  Từ gồm nhiều tiếng (từ phức).

M : giúp đỡ, …………………… 

2. Trả lời câu hỏi :

–  Theo em, tiếng dùng để làm gì ?

– Từ dùng để làm gì ?

II – Luyện tập

1. Dùng dấu gạch chéo ( / ) để phân cách các từ trong hai câu thơ sau :

Rất công bằng, rất thông minh

Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.

Viết lại các từ đơn và từ phức trong hai câu thơ trên :

– Từ đơn ………………………………..

–  Từ phức ………………………………

2. Tìm trong truyện Bình minh hay hoàng hôn ? (Tiếng Việt 4, tập một, trang 27) và viết lại :

–  Ba từ đơn ……………………………..

–  Ba từ phức ……………………………

3. Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2 :

TRẢ LỜI:

I – Nhận xét

Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo :

Nhờ / bạn / giúp đỡ / lại / có / chí / học hành /, nhiều / năm / liền /, Hạnh / là / học sinh / tiên tiến /.

1. Hãy xếp các từ trên thành hai loại và điền vào cột tương ứng :

– Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn)

M : nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hạnh, là.

-Từ gồm nhiều tiếng (từ phức).

 M: giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến. 

2. Trả lời câu hỏi :

–  Theo em, tiếng dùng để làm gì ?

Tiếng dùng để cấu tạo từ.

– Từ dùng để làm gì ?

Biểu thị sự vật, hoạt động, đặc điểm (biểu thị ý nghĩa).

II  – Luyện tập

1. Dùng dấu gạch chéo (/) để phân cách các từ trong hai câu thơ sau :

Rất / công bằng, rất / thông minh

Vừa / độ lượng, lại / đa tình, đa mang.

Viết lại các từ đơn và từ phức trong hai câu thơ trên :

– Từ đơn : rất, vừa, lại

– Từ phức : công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang

2. Tìm trong truyện Bình minh hay hoàng hôn ? (Tiếng Việt 4, tập một, trang 27) và viết lại :

– 3 từ đơn : xem, đoán, hay.

– 3 từ phức : bình minh, hoàng hôn, thức dậy.

3. Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2 :

– Chủ nhật vừa rồi em cùng ba mẹ đi xem xiếc.

– Bạn đoán thử trong tay mình có gì?

– Bạn hát rất hay.

Từ phức :

– Bình minh quê em không khí rất trong lành.

– Em thường thức dâv lúc 6 giờ sáng.

– Hoàng hôn buông nhanh xuống mặt biển.

Viết một bình luận