Tiết 6 – Tuần 9 trang 45 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Cộng…

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Cộng đồng.. Tiết 6 – Tuần 9 trang 45 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tuần 6 – Tuần 9 – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiếng Việt 3

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Cộng đồng.

2.  a) Điền từ ngữ thích hợp vào các ô trống ở từng dòng dưới đây :

Gợi ý : Tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ T.

–       Dòng 1 : Cùng nghĩa với thiếu nhi

–       Dòng 2 : Đáp lại câu hỏi của người khác

–       Dòng 3 : Người làm việc trên tàu thuỷ.

–       Dòng 4 : Tên của một trong Hai Bà Trưng.

–       Dòng 5 : Thời gian sắp tới (trái nghĩa với quá khứ).

–       Dòng 6 : Trái nghĩa với khô héo (nối về cây cối).

–       Dòng 7 : Cùng nghĩa với cộng đồng (tập…).

–       Dòng 8 : Dùng màu làm cho tranh thêm đẹp.

b) Viết lại từ xuất hiện ở dãy ô chữ in đậm.

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Cộng đồng.

Trận bóng dưới lòng đường

Lừa và ngựa

Bận

Các em nhỏ và cụ già Tiếng ru

Những chiếc chuông reo

2. a) Điền từ ngữ thích hợp vào các ồ trống ở từng dòng dưới đây :

Gợi ý ;Tất cả các từ ngữ đểu bắt đầu bằng chữ T.

–         Dòng 1 : Cùng nghĩa với thiếu nhi.

–         Dòng 2 : Đáp lại câu hỏi của người khác.

–         Dòng 3 : Người làm việc trên tàu thủy.

–         Dòng 4 : Tên của một trong Hai Bà Trưng.

–         Dòng 5 : Thời gian sắp tới (trái nghĩa với quá khứ).

–         Dòng 6 : Trái nghĩa với khô héo (nói về cây cối).

–         Dòng 7 : Cùng nghĩa với cộng đồng (tập …).

–         Dòng 8 : Dùng màu làm cho tranh thêm đẹp.

b)         Viết từ mới xuất hiện ở dãy ô chữ in đậm : TRUNG THU

Viết một bình luận