Chính tả – Tuần 8 trang 37 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Tìm và viết vào chỗ trống các từ (chọn làm bài tập 1…

Tìm và viết vào chỗ trống các từ (chọn làm bài tập 1 hoặc 2). Chính tả – Tuần 8 trang 37 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 8 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1

Tìm và viết vào chỗ trống các từ (chọn làm bài tập 1 hoặc 2):

1. Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :

– Làm chín vàng thức ởn trong dâu, mỡ sôi: ………..

– Trái nghĩa với khó: ………..

– Thời điểm chuyển từ năm cũ sang năm mới: ………..

2. Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông, có nghĩa như sau :

– (Sóng nước) nổi lên rốt mạnh, tửng lớp nối tiếp nhau………..

– Nơi nuôi nhốt các con vật: ………..

– Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt: ………..

TRẢ LỜI:

1. Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau:

– Làm chín vàng thức ăn trong dầu, mỡ sôi : rán

– Trái nghĩa với khó: dễ

– Thời điểm chuyển từ năm cũ sang năm mới : giao thừa

2. Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông, có nghĩa như sau :

– (Sóng nước) nổi lên rất mạnh, từng lớp nối tiếp nhau : cuồn cuộn

– Nơi nuôi, nhốt các con vật : chuồng

– Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt : luống

Viết một bình luận