Chính tả – Tuần 6 trang 27 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống…

1. Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 6 trang 27 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1

1. Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống :

– nhà ngh ….                              – cười ngặt ngh….

– đường ngoằn ng….                   –  ng….. đầu

2. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

–  Cùng nghĩa với chăm chỉ………………….

–  Trái nghĩa với gần …………………………

–  (Nước) chảy rất mạnh và nhanh ………………….

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau :

–  Cùng nghĩa với thuê ………………..

–  Trái nghĩa với phạt…………………..

–  Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa …………

TRẢ LỜI:

1. Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống :

– nhà nghèo                                – cười ngặt nghẽo

– đường ngoằn ngoèo                 – ngoẹo đầu

2. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc có nghĩa như sau :

–   Cùng nghĩa với chăm chỉ: siêng năng

–   Trái nghĩa với gần : xa

–   (Nước) chảy rất mạnh và nhanh : xiết

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau :

–  Cùng nghĩa với thuê : mướn

–  Trái nghĩa với phạt : thưởng

–  Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa : nướng

Viết một bình luận