Chính tả – Tuần 16 trang 80 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ…

1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 16 trang 80 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 16 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1

1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :

a)   – (châu, trâu)

Bạn em đi chăn …. , bát được nhiều …. chấu.

–      (chật, trật)

Phòng họp …. chội và nóng bức nhưng mọi người vẫn rất …. tự.

–      (chầu, trầu)

Bọn trẻ ngồi … hẫu, chờ bà ăn … rồi kể chuyện cổ tích.

b)  – (bão, bảo)

Mọi người …. nhau dọn dẹp đường làng sau cơn …

–    (vẽ vẻ)

Em … mấy bạn …. mặt tươi vui đang trò chuyện.

–   (sữa, sửa)

Mẹ em cho bé uống … rồi … soạn đi làm.

2. Tìm và viết lại các tiếng trong bài chính tả Đôi bạn :

a) Bắt đầu bằng bằng ch :       

Bắt đầu bằng tr ….

b)Có thanh hỏi

thanh ngã…

TRẢ LỜI:

1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :

a)          – (châu, trâu)

Bạn em đi chăn trâu bắt được nhiều châu chấu.

–          (chật, trật)

Phòng họp chật chội và nóng bức nhưng mọi người vẫn rất trật tự.

–          (chầu, trầu)

Bọn trẻ ngồi chầu hẫu, chờ bà ăn trầu rồi kể chuyện cổ tích.

b)          – (bão, bảo)

Mọi người bảo nhau dọn dẹp đường làng sau cơn bão.

–          (vẽ, vẻ)

Em vẽ mấy bạn vẻ mặt tươi vui đang trò chuyện.

–          (sữa, sửa)

Mẹ em cho em bé uống sữa rồi sửa soạn đi làm.

2. Tìm  và ghi lại các tiếng có trong bài chính tả Đôi bạn :

a) Bắt đầu bằng ch: chuyện, chiến (tranh), cho.

    Bắt đầu bằng tr : (chiến) tranh.

b) Có thanh hỏi : kể, xảy (ra), bảo, ở, sẻ, cửa.

    Có thanh ngã :  mãi, đã, sẵn.

Viết một bình luận