Chính tả – Tuần 15 trang 75 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi…

1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi . Chính tả – Tuần 15 trang 75 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 15 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1

1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi :

– m… dao ,                        con m… ,           

  n…… lửa ,                       t….. trẻ ,

– hạt m… ,                         m… bưởi,

  n…….. nấng ,                   t… thôn

2. Tìm và viết lại các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

– Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên ……………….

– Món ăn bằng gạo nếp đồ chín ……………….

– Trái nghĩa với tối …………………….

b) Chứa tiếng có vần âc hoặc ât, có nghĩa như sau .

– Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng, do ong hút nhuỵ hoa làm ra ……………

– Vị trí trên hết trong xếp hạng ……………..

– Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi ………

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi :

– mũi dao, con muỗi

– hạt muối, múi bưởi

– núi lửa, nuôi nấng

– tuổi trẻ, tủi thân

2. Tìm và ghi lại các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

– Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên : sót

– Món ăn bằng gạo nếp đồ chín : xôi

– Trái nghĩa với tối:  sáng

b) Chứa tiếng có vần âc hoặc ất, có nghĩa như sau :

– Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng, do ong hút nhụy hoa làm ra : mật

– Vị trí trên hết trong xếp hạng : nhất

– Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi : gấc

Viết một bình luận