Chính tả – Tuần 13 trang 67 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền it hoặc uytvào chỗ trống…

1. Điền it hoặc uytvào chỗ trống . Chính tả – Tuần 13 trang 67 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 13 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1

1. Điền it hoặc uyt vào chỗ trống :

h…. sáo,                  h…. thở,

s…. ngã,                  đứng s…. vào nhau

2. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng ghép được (trước hoặc sau) mỗi tiếng dưới đây :

a)

rổ rá, rá gạo, rá xôi…
giá ………………
rụng ………………
dụng ………………

b)

vẽ tranh vẽ, vẽ chuyện, bày vẽ
vẻ  
nghĩ  
nghỉ  

TRẢ LỜI:

1. Điền it hoặc uyt vào chỗ trống :

huýt sáo,                         hít thở

suýt ngã,                          đứng sít vào nhau

2. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng ghép được (trước hoặc sau) mỗi tiếng dưới đây :

a)

rổ rá, rá gạo, rá xôi
giá giá cả, giá áo, trả giá
rụng lá rụng, rơi rụng, quả rụng
dụng dụng cụ, vô dụng, tác dụng

b)

vẽ tranh vẽ, vẽ chuyện, bày vẽ
vẻ vẻ mặt, vẻ đẹp, dáng vẻ
nghĩ suy nghĩ, nghĩ ngợi, ngẫm nghĩ
nghỉ nghỉ ngơi, nghỉ hè, nghỉ phép

Viết một bình luận