Chính tả – Tuần 13 trang 64 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền iu hoặc uyu vào chỗ trống…

1. Điền iu hoặc uyu vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 13 trang 64 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 13 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1

1. Điền iu hoặc uyu vào chỗ trống :

đường đi khúc kh ………..

gầy khẳng kh …………

kh ……… tay

2. Viết lời giải câu đố vào chỗ trống trong bảng :

a)

Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng.

Là con : ……….

Sông không đến, bến không vào

Lơ lửng giữa trời làm sao có nước.

Là quả : ………

Vừa bồng cái nong

Cả làng đong chẳng hết

Là cái : ………..

b)

Con gì nhảy nhót leo trèo

Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò.

Là con …………..

Trong nhà có bà hay quét.

Là cái: …………..

Tên em không thiếu, chẳng thừa

Chín vàng ngon ngọt rất vừa lòng anh

Là quả ………….

TRẢ LỜI:

1. Điền iu hoặc uyu vào chỗ trống :

đường đi khúc khuỷu,

gầy khẳng khiu,

khuỷu tay

2. Viết lời giải câu đố vào chỗ trống trong bảng :

a)

Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng.

Là con : ruồi

Sông không đến, bến không vào

Lơ lửng giữa trời làm sao có nước.

Là quả : dừa

Vừa bằng cái nong

Cả làng đong chẳng hết.

Là cái: giếng

b)

Con gì nhảy nhót leo trèo

Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò.

Là con : khỉ

Trong nhà có bà hay quét.

Là cái: chổi

Tên em không thiếu, chẳng thừa

Chín vàng ngon ngọt rất vừa lòng anh.

Là quả : đu đủ

Viết một bình luận