Chính tả – Tuần 12 trang 59 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống…

1. Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 12 trang 59 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 12 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1

1. Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống :

con s………….                                 mặc quần s…….

cần cẩu m……… hàng kéo              xe rơ-m…………

2. Viết lời giải câu đố vào chỗ trống trong bảng :

a)   Để nguyên – giúp bác nhà nông

Thêm huyền – ấm miệng cụ ông, cụ bà.

Thêm sắc từ lúa mà ra

Đố bạn đoán được đó là chữ chi ?

Là các chữ : ……………    

b)   Quen gọi là hạt

      Chẳng nở thành cây

      Nhà cao nhà đẹp

      Dùng tôi để xây.   

Là hạt………………

TRẢ LỜI:

1. Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống :

con sóc                                           mặc quần soóc

cần cẩu móc hàng kéo                     xe rơ-moóc

2. Viết lời giải câu đố vào chỗ trống trong bảng :

a)   Để nguyên – giúp bác nhà nông

Thêm huyền – ấm miệng cụ ông, cụ bà.

Thêm sắc từ lúa mà ra

Đố bạn đoán được đó là chữ chi ? 

Là: 1. trâu 

      2. trầu

      3. trấu         

b)   Quen gọi là hạt

      Chẳng nở thành cây

      Nhà cao nhà đẹp

      Dùng tôi để xây.   

Là hạt: hạt cát

Viết một bình luận