Tiết 7 – Tuần 9 trang 42 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền từ vào các ô trống theo hàng…

Điền từ vào các ô trống theo hàng ngang. Tiết 7 – Tuần 9 trang 42 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 7 – Tuần 9 – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiếng Việt 2

Trò chơi ô chữ

1. Điền từ vào các ô trống theo hàng ngang :

Dòng 1 : Viên màu tráng (hoặc đỏ, vàng, xanh) dùng để viết chữ lên báng (có 4 chữ cãi, bắt đầu bằng chữ P)

Dòng 2 : Tạp giấy ghi ngày, tháng trong nâm (có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ L).

Dòng 3 : Đồ mặc có hai ống (có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ Q).

Dòng 4 : Nhỏ xíu, giống tên thành phố của bạn Mít trong một bài tạp đọc em đã học (có 5 chữ cối, bắt đầu bằng chữ T).

Dòng 5 : Vật dùng để viết chữ trên giấy (có 3 chữ cái, bắt đầu bằng chữ B).

Dòng 6 : Thứ ngắt từ trên cây, thưòng dùng để tặng nhau hoặc trang trí (có 3 chữ cái, bắt đầu bằng chữ H).

Dòng 7 : Tên ngày trong tuần, sau ngày thứ ba (có 2 chữ cối, bắt đầu bằ ng chữ T).

Dòng 8 : Nơi thợ làm việc (có 5 chữ cái, bát đầu bằng chữ X).

Dòng 9 : Trái nghĩa với trắng (có 3 chữ cái, bắt đầu bằng chữ Đ).

Dòng 10 : Đồ vật dùng để ngồi (có 3 chữ cái, bắt đầu bằng chữ G).

2. Viết lại từ xuất hiện ở cột dọc: ………….

Đáp án

1. Điền từ vào các ô trống theo hàng ngang:

2. Viết lại từ xuất hiện ở cột dọc: PHẦN THƯỞNG

Viết một bình luận