Tiết 2 – Tuần 9 trang 37 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Ghi vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong…

Ghi vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái. Tiết 2 – Tuần 9 trang 37 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 2 – Tuần 9 – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiếng Việt 2

1. Đặt 2 câu theo mẫu:

Ai (cái gì, con gỉ)

là gì ?

M : Bạn Lan

là học sinh giỏi.

Câu 1: Bố em là giám đốc.

Câu 2: Hùng là bạn thân của em.

2. Ghi vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong những bài tâp đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái:

Tuần

Tên bài tập đọc (có nhân vật mang tên riêng)

Tên riêng nhân vật xếp theo thứ tự bảng chữ cái

7,8

 …………..

 …………….

TRẢ LỜI:

1. Đặt 2 câu theo mẫu:

Câu 1 : Bố em là giám đốc.

– Mẹ em là kế toán.

Câu 2 : Hùng là bạn thân của em.

– Em Trinh là con út trong gia đình em.

2. Ghi vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong những bài tâp đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái:

Tuần

Tên bài tập đọc (có nhân vật mang tên riêng)

Tên riêng nhân vật xếp theo thứ tự bảng chữ cái

7,8

Bàn tay dịu dàng Người thầy cũ Người mẹ hiền

An, Dũng, Khánh Minh, Nam

Viết một bình luận