Tập làm văn – Tuần 5 trang 19 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dựa vào các tranh sau, trả lời câu…

Dựa vào các tranh sau, trả lời câu hỏi. Tập làm văn – Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 5 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Đề bài

1. Dựa vào các tranh sau, trả lời câu hỏi:

2. Đặt tên cho câu chuyện ỏ bài tập 1:

3. Ghi lại tên các bài tập đọc trong tuần 5:

TRẢ LỜI:

1. Dựa vào các tranh sau, trả lời câu hỏi:

Hình 1: Bạn trai đang vẽ lên bức tường của nhà trường.

Hình 2: Bạn trai nói với bạn gái : “- Mình vẽ có đẹp không?”

Hình 3: Bạn gái ngắm bức tranh rồi nói: “- Bạn vẽ lên tường làm xấu trường, lớp!”

Hình 4: Hai bạn rủ nhau đi lấy xô, chổi quét vôi lại bức tường cho sạch.

2. Đặt tên cho câu chuyện ở bài tập 1:

Không nên vẽ lên tường.

3. Viết tên các bài tập đọc trong tuần 6:

– Mẩu giấy vụn

– Ngôi trường mới nhất

– Mua kính

Viết một bình luận