Luyện từ và câu – Tuần 16 trang 69 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở…

Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó. Luyện từ và câu – Tuần 16 trang 69 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 16 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1

1. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :

a) tốt    M : tốt – xấu

b) ngoan: ………………………..

c) nhanh: ……………………….. 

d) trắng: ……………………….. 

e) cao: ………………………..

f) khỏe: ………………………..

2. Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó :

M: – Chú mèo ấy rất ngoan

    – Chú chó này rất hư

3. Viết tên các con vật sau:

TRẢ LỜI:

1. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :

a) tốt

M : tốt – xấu

b)  ngoan: ngoan – hư

c)  nhanh: nhanh – chậm

d)  trắng: trắng – đen

e) cao: cao – thấp

g) khỏe: khỏe – yếu

2. Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó :

M :

– Chú chó ấy rất ngoan.

– Chú mèo này rất hư.

– Thỏ chạy rất nhanh.

– Rùa bò rất chậm

3. Viết tên các con vật sau:

1. gà                                     5. bồ câu             

2. vịt                                     6. dê                  

3. ngan (vịt xiêm)                  7. cừu

4. ngỗng                                8. thỏ

9. bò (bò và bê)                     10. trâu

Viết một bình luận