Luyện từ và câu – Tuần 14 trang 62 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết vào chỗ trống 3 từ nói về tình cảm yêu…

Viết vào chỗ trống 3 từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.. Luyện từ và câu – Tuần 14 trang 62 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 14 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1

1. Viết vào chỗ trống 3 từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.

2. Sắp xếp các từ ở 3 nhóm sau thành câu theo mẫu:

(1)

(2)

(3)

anh

khuyên bảo

anh

chị

chăm sóc

chị

em

trông nom

em

chị em

giúp đỡ

nhau

anh em

 

 

Ai

làm gì ?

M : Chị em

giúp đỡ nhau.

3. Điền vào □ dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi:

Bé nói với mẹ :

– Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà □

Mẹ ngọc nhiên :

– Nhưng con đỡ biết viết đâu □

Bé đáp :

Không sao, mẹ ạ ! Bạn Hà cùng chưa biết đọc □ 

TRẢ LỜI:

1. Viết vào chỗ trống 3 từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em:

đùm bọc, thương yêu, quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ, chăm sóc, chiều chuộng, sẻ chia…

2. Sắp xếp các từ ở 3 nhóm sau thành câu theo mẫu:

(1)

(2)

(3)

anh

khuyên bảo

anh

chị

chăm sóc

chị

em

trông nom

em

chị em

giúp đỡ

nhau

anh em

 

 

Ai

làm gì ?

M : Chị em

giúp đỡ nhau.

– Anh khuyên bảo em.

– Anh em khuyên bảo nhau.

– Chị chăm sóc em.

– Chị em chăm sóc nhau.

– Anh em giúp đỡ nhau.

– Chị trông nom em.

– Anh trông nom em.

– Chị khuyên bảo em.

3. Điền vào ô trống dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi:

Bé nói với mẹ :

– Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà.

Mẹ ngạc nhiên :

– Nhưng con đã biết viết đâu?

Bé đáp:

– Không sao, mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc.

Viết một bình luận