Luyện từ và câu – Tuần 1 trang 3 vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1: Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật…

Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau. Luyện từ và câu – Tuần 1 trang 3 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1

1. Nhìn tranh, điền số thứ tự tên gọi của mỗi người, mỗi vật, mỗi việc cho đúng

M:

1. trường                       …. học sinh              

….nhà                            ….xe đạp

… hoa hồng                    ….múa

…. chạy                          ….cô giáo 

2. Viết vào chỗ trống các từ:

– Chỉ đồ dùng học tập …………………………………..

– Chỉ hoạt động của học sinh : ………………………….

– Chỉ tính nết của học sinh ……………………………..

3. Viết một câu nói vể người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau:

M: Huệ cùng các bạn vào vườn hoa

Trả lời:

1. Nhìn tranh, điền số thứ tự tên gọi của mỗi người, mỗi vật, mỗi việc cho đúng

1. trường                 2. học sinh

3. chạy                    4. cô giáo

5. hoa hồng             6. nhà

7. xe đạp                 8. múa

2. Viết vào chỗ trống các từ :

– Chỉ đồ dùng học tập: cặp, bút, thước, vở, sách, com-pa, hộp bút…

– Chỉ hoạt động của học sinh : nghe, viết, đọc, phát biểu, làm toán, học bài…

– Chỉ tính nết của học sinh : chăm chỉ, ngoan ngoãn, vâng lời, siêng năng…

3. Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau:

– Trinh và các bạn đang đi trong công viên

– Trinh định hái hoa thì Hòa ngăn lại.

Viết một bình luận