Chính tả – Tuần 8 trang 34 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đặt câu để phân biệt các tiếng trong mỗi bảng…

Đặt câu để phân biệt các tiếng trong mỗi bảng sau. Chính tả – Tuần 8 trang 34 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 8 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Viết 3 từ có tiếng mang vần ao, 3 từ có tiếng mang vần au :

ao

1………..

2…………

3………..

au

2. ………

2…………

3………..

2. a) Đặt câu để phân biệt các tiếng sau

– da: …………..

– ra : ………….

– gia : …………

– dao: …………

– rao: …………

– giao: ………..

b) Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có vần uôn hoặc uông :

– Đồng ………. quê em……….. xanh tốt.

– Nước từ trên nguồn đổ………… chày……….. cuộn.

TRẢ LỜI:

1. Viết 3 từ có tiếng mang vần ao, 3 từ có tiếng mang vần au :

ao

1. chào cờ, cơn bão

2. trao đổi, con cáo

3. ngôi sao, dao, cháo

au

1. rau cải, báu vật

2. cây cau, đau

3. lau bảng, cháu, mau

2. a) Đặt câu để phân biệt các tiếng trong mỗi bảng sau :

– da : Da em bé trắng hồng.

– ra : Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp.

– gia : Gia đình em rất yêu thuơng nhau.

– dao : Con dao này sắc quá.

– rao : Cô bán bánh rao khản giọng mà chẳng ai mua.

– giao : Cô giáo giao rất nhiều bài tập về nhà.

b) Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có vần uôn hoặc uông

– Đồng ruộng quê em luôn xanh tốt.

– Nước từ trên nguồn đổ xuống, chảy cuồn cuộn.

Viết một bình luận