Chính tả – Tuần 7 trang 28 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ui hoặc uy:…

Điền ui hoặc uy. Chính tả – Tuần 7 trang 28 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Điền ui hoặc uy:

b…….. phấn, h……. hiệu, v…… vẻ, tận t…….

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

giò …….ả,  ……ả lại, con ……ăn, cái ……ăn

b) iên hoặc iêng

t….. nói; t….. bộ

lười b…..; b….. mất

TRẢ LỜI:

1. Điền ui hoặc uy:

bụi phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy 

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

giò chả, trả lại, con trăn, cái chăn

b) iên hoặc iêng

tiếng nói, tiến bộ,                                  

lười biếng, biến mất

Viết một bình luận