Chính tả – Tuần 6 trang 25 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc…

Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc ay. Chính tả – Tuần 6 trang 25 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc ay:

M : cái tai, chân tay

Vần ai ……………………………….

Vần ay ………………………………

2. Viết các từ ngữ chứa các tiếng

a)

 Bắt đầu bằng s

 Bắt đầu bằng x

 

 

b) 

thanh hỏi

thanh ngã

 

 

TRẢ LỜI:

1. Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc ay:

M : cái tai, chân tay

Vần ai : tai, mai, bài, sai, chai, trai, trái, mái, mải, hai, nai….

Vần ay : tay, may, bay, máy, bày, cay, cày, say….

2. Viết các từ ngữ chứa các tiếng

a)

 Bắt đầu bằng s

 Bắt đầu bằng x

 sẻ, sáo, sò, sung, si, sim, sao, sông, sóng…

xôi, xào, xem, xinh, xanh, xấu, xa, xã, xoan, xuân… 

b) 

thanh hỏi

thanh ngã

chảy, mở, nghỉ, đỏ, cỏ, nỏ, chổi, mỏ, hải, thủy…

 nghĩ, mỡ, võng, muỗi, võ, mõ, gãy…

Viết một bình luận