Chính tả – Tuần 6 trang 23 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích…

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp. Chính tả – Tuần 6 trang 23 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Điền ai hoặc ay vào chỗ trống:

a) m…. nhà, m…. cày

b) thính t…..; giơ t….

c) ch…. tóc, nước ch….

2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp

a)   (sa, xa)

….. xôi, ….. xuống

(sá, xá)

phố…..; đường…..

b)   (ngã, ngà)

…… ba đưòng, ba …… đường

(vẻ, vẽ)

 tranh…., có …….

TRẢ LỜI:

1. Điền ai hoặc ay vào chỗ trống:

a) mái nhà, máy cày

b) thính tai, giơ tay

c) chải tóc, nước chảy

2. Chọn chữ trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống cho thích hợp:

a) (sa, xa)                       

xa xôi, sa xuống

(sá, xá)

phố, đường

b) (ngã, ngả)

ngã ba đường, ba ngả đường

(vẻ, vẽ)    

vẽ tranh, có vẻ

Viết một bình luận