Chính tả – Tuần 4 trang 16 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền tiếp vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt…

Điền tiếp vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt nghĩa của các tiếng in đậm. Chính tả – Tuần 4 trang 16 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 4 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Viết vào chỗ trống trong bảng:

Ba tiếng có

Ba tiếng có

M : con kiến……….

M : yên tĩnh……

2. Điền vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt nghĩa của các tiếng in đậm:

a) – Hoà dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại.

+ Viết là dỗ trong các từ ngữ ……………………..

+ Viết là giỗ trong các từ ngữ ……………………

– Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

+ Viết là dòng trong các từ ngữ : ……………………

+ Viết là ròng trong các từ ngữ : …………………….

b) – Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương.

+ Viết là vần trong các từ ngữ : ……………………..

+ Viết là vầng trong các từ ngữ : ……………………

Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

+ Viết là dân trong các từ ngữ : ……………………………

+ Viết là dâng trong các từ ngữ : …………………………..

TRẢ LỜI:

1. Viết vào chỗ trống trong bảng:

3 chữ có

3 chữ có

M: con kiến, hiền, biểu, chiếu, tiền, tiếng

M: yên tĩnh, khuyên, yến, truyện, chuyển

2. Điền tiếp vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt nghĩa của các tiếng in đậm:

a) – Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại.

+ Viết là dỗ trong các từ ngữ sau : dạy dỗ, dỗ dành…

+ Viết là giỗ trong các từ ngữ sau : ăn giỗ, đám giỗ, giỗ tổ Hùng vương, ngày giỗ…

– Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

+ Viết là dòng trong các từ ngữ sau : dòng sông, dòng suối, dòng nước, dài dòng, dòng kẻ…

+ Viết là ròng trong các từ ngữ sau : ròng rọc, nước ròng, ròng rã…

b) – Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương.

+ Viết là vần trong các từ ngữ sau: vần vũ, học vần, đánh vần.

+ Viết là vầng trong các từ ngữ sau : vầng trán, vầng trăng…

Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

+ Viết là dân trong các từ ngữ sau : dân chúng, dân số, dân tộc, dân sinh, dân dã, nhân dân…

+ Viết là dâng trong các từ ngữ sau : dâng hiến, dâng lễ, dâng cao…

Viết một bình luận