Chính tả – Tuần 4 trang 14 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền iên hoặc yên vào chỗ trống:…

Điền iên hoặc yên vào chỗ trống: . Chính tả – Tuần 4 trang 14 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 4 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Điền iên hoặc yên vào chỗ trống: 

………. ổn, cô t…….., chim…….., thiếu n……..

2. Điền vào chỗ trống:

a) r, d hoặc gi

…….. a dẻ, cụ……. à, ….. a vào, cộp……… a

b) ân hoặc âng

v…….. lời, bạn th……., nhà t……..; bàn ch…… 

TRẢ LỜI:

1. Điền iên hoặc yên vào chỗ trống: 

yên ổn, cô tiên, chim yến, thiếu niên

2. Điền vào chỗ trống:

a) r, d hoặc gi

da dẻ, cụ già, ra vào, cặp da

b) ân hoặc âng

vâng lời, bạn thân, nhà tầng, bàn chân

Viết một bình luận