Chính tả – Tuần 3 trang 12 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ…

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 3 trang 12 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 3 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a)   (ngờ, nghiêng)   ……….. ngả, nghi ………….

b)   (ngon, nghe) ……….. ngóng, ……….. ngọt

2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điển vào chỗ trống:

a)  (chở, trò)  ……….. chuyện, che ……….

     (trắng, chăm) ………. tinh, …….. chỉ

b)  (gổ, gỗ)  cây ………; gây ……….

     (mỡ, mở) màu ………; cửa………..

TRẢ LỜI:

1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a) (ngờ, nghiêng)             nghiêng ngả, nghi ngờ

b) (ngon, nghe)                nghe ngóng, ngon ngọt

2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a)    (chở, trò)                   trò chuyện, che chở

       (trắng, chăm)             trắng tinh, chăm chỉ

b)    (gổ, gỗ)                      cây gỗ, gây gổ

         (mỡ, mở)                    màu mỡ, cửa mở

Viết một bình luận