Chính tả – Tuần 3 trang 10 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: 1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ…

1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 3 trang 10 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 3 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:

……… ày tháng………….. ỉ ngơi

……… ười bọn…………… ề nghiệp

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

cây….. e,  mái….. e, …….. ung thành, ……..ung sức.

b) đổ hoặc đỗ

…….. rác, thi…………….. trời  …… mưa, xe …..

TRẢ LỜI:

1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:

ngày tháng, nghỉ ngơi

người bạn, nghề nghiệp

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

cây tre, mái che, trung thành, chung sức

b) đổ hoặc đỗ

đổ rác, thi đỗ, trời đổ mưa, xe đỗ lại

Viết một bình luận