Chính tả – Tuần 22 trang 16 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép…

a) – Bắt đầu bằng r>

    – Bắt đầu bằng d>

    – Bắt đầu bằng gi>

b) – Có thanh hỏi>

    – Có thanh ngã

: rơi, rạ, ru, rương, rãnh, rung, rành…

: dép, dùng, dâng, da, dê, dì, dế, dưa…

: giày, giỏ, giảng, giải, giường, giúp…

: củng, tủ, thỏ, cỏ, cửa, rửa, rổ, sổ…

: cũng, nã, mũi, mũ, hũ, lũ, vẽ…

Viết một bình luận