Chính tả – Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1: Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng….

Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái. Chính tả – Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 2 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Viết các tiếng:

Bắt đầu bằg g

Bắt đầu bằng gh

M : gà, ………………………………….

M : ghi, ………………………………….

2. Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái:

1)………   2) ………..   3) ……….. 4) ………   5) …………

TRẢ LỜI:

1. Viết các tiếng:

Bắt đầu bằng g

Bắt đầu bằng gh 

M : gà, gương, gạch, gỗ, gầy, gầm, gù, gan, gần, gắng

M : ghi, ghế; ghé, ghê, ghét

 

2. Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái:

An,   Bắc,   Dũng,   Huệ,   Lan.

Viết một bình luận