Chính tả – Tuần 2 trang 6 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng…

Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau. Chính tả – Tuần 2 trang 6 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 2 – Vở bài tập Tiếng Việt

1. Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

…. oa đầu, ngoài …ân, chim …âu, ….âu có

b) ăn hoặc ăng

cố g….; g… bó, g… sức, yên l…

2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

20

…………….. 

21

q

quy

22

……………..  

e-rờ

23

 …………….. 

ét-sì

24

 …………….. 

25

 …………….. 

u

26

 …………….. 

ư

27

 …………….. 

28

……………..  

ích-xì

29

……………..  

i dài

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

xoa đầu, ngoài sân, chim sâu, xâu cá

b) ăn hoặc ăng

cố gắng, gắn bó, gắng sức, yên lặng

2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

20

p

21

q

quy

22

r

e-rờ

23

s

ét-sì

24

t

25

u

u

26

ư

ư

27

v

28

x

ích-xì

29

y

i dài

Viết một bình luận