Chính tả – Tuần 17 trang 73 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền vào chỗ trống ui hoặc…

Điền vào chỗ trống ui hoặc uy. Chính tả – Tuần 17 trang 73 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 17 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uy :

a) Chàng trai xuống th……….. cung, được Long Vương tặng viên ngọc q………

b) Mất ngọc, chàng trai ngậm ng……… Chó và Mèo an ……… chủ.

c) Chuột ch…….. vào tủ, lấy viên ngọc cho Mèo. Chó và Mèo v………. lắm.

2. Điền vào chỗ trống:

a) r, d hoặc gi

……ừng núi, ……ừng lại, cây ……ang, …….ang tôm

b) et hoặc ec

lợn kêu eng …….., h……… to, mùi kh……..

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uy:

a) Chàng trai xuống thủy cung, được Long Vương tặng viên ngọc quý.

b) Mất ngọc, chàng trai ngậm ngùi. Chó và Mèo an ủi chủ.

c) Chuột chui vào tủ, lấy viên ngọc cho Mèo. Chó và Mèo vui lắm.

2. Điền vào chỗ trống :

a) r, d hoặc gi

rừng núi, dừng lại, cây giang, rang tôm

b) et hoặc ec

lợn kêu eng éc, hét to, mùi khét

Viết một bình luận