Chính tả – Tuần 16 trang 69 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong…

Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch . Chính tả – Tuần 16 trang 69 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 16 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Tìm và viết vào chỗ trống:

Ba tiếng có vần ui

Ba tiếng có vần uy

M : núi………………

M : (tàu) thuỷ…………….

2.

a) Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch :

chăn, chiếu, …………………………

b) Tìm trong bài tập đọc Con chó nhà hàng xóm :

–  Ba tiếng có thanh hỏi

M : nhảy, ……………………………..

– Ba tiếng có thanh ngã.

M : vẫy……………………………….

TRẢ LỜI:

1. Tìm và viết vào chỗ trống:

Ba tiếng có vần ui

Ba tiếng có vần uy

M: núi, túi, vui, chui, mùi, múi, …..

M: (tàu) thủy, lũy (tre) hủy (bỏ), huy (hiệu), khuy áo, suy nghĩ, ….

2.

a) Ghi tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch :

chăn, chiếu, chai, chạn, chén, chậu, chảo, chày, chổi, ….

a) Tìm trong bài tập đọc Con chó nhà hàng xóm :

– Ba tiếng có thanh hỏi.

M : nhảy, mải, kể, hỏi, thỉnh thoảng, hiểu, ….

– Ba tiếng có thanh ngã.

M : vẫy, gỡ, ngã, bác sĩ, ….

Viết một bình luận