Chính tả – Tuần 15 trang 67 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc…

Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay. Chính tả – Tuần 15 trang 67 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 15 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay:

a) Chỉ sự di chuyển trên không: ………………………

b) Chỉ nước tuôn thành dòng: …………………………

c)  Trái nghĩa với đúng: ……………………………….

2. Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

….ắp xếp; ……ếp hàng, sáng ….ủa, xôn ….ao

b) ât hoặc âc

gi….. ngủ, th….. thà, chủ nh…., nh…… lên

TRẢ LỜI:

1. Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay:

a) Chỉ sự di chuyển trên không : bay

b) Chỉ nước tuôn thành dòng : chảy

c) Trái nghĩa với đúng : sai

2. Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

sắp xếp, xếp hàng, sáng sủa, xôn xao

b) ât hoặc âc

giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhấc lên

Viết một bình luận