Chính tả – Tuần 12 trang 54 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ng hoặc ngh:…

Điền ng hoặc ngh. Chính tả – Tuần 12 trang 54 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 12 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Điền ng hoặc ngh 

…….ười cha, con ……..é,  suy ……..ĩ, ………on miệng

2. Điền vào chỗ trống :

a) tr hoặc ch :

con …….ai, cái ……..ai, …….ồng cây, ………ồng bát

b  at hoặc ac :

bãi c…., c….. con, lười nh…, nhút nh……

TRẢ LỜI:

1. Điền ng hoặc ngh:

người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

con trai, cái chai, trồng cây, chồng bát

b) at hoặc ac

bãi cát, các con, lười nhác, nhút nhát

Viết một bình luận