Chính tả – Tuần 11 trang 52 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh…

1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh . Chính tả – Tuần 11 trang 52 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 11 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh 

– Lên thác xuống ………ềnh.

– Con …… à cục tác lá chanh.

–  ….. ạo trắng nước trong.

– … i lòng tạc dạ.

2. Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x :

–  Nhà …..ạch thì mát, bát …….ạch ngon cơm.

–  Cây ……anh thì lá cũng …….anh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b) ươn hoặc ương

– Th…….. người như thể thương thân

Cá không ăn muối cá ……….

Con cãi cha mẹ trăm đ…….. con hư.

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh:

– Lên thác xuống ghềnh.

– Con gà cục tác lá chanh.

Gạo trắng nước trong.

Ghi lòng tạc dạ.

2. Điền vào chỗ trống:

a)  s hoặc x

– Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

– Cây xanh thì lá cũng xanh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b) ươn hoặc ương

– Thương người như thể thương thân.

– Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Viết một bình luận