Chính tả -Tuần 10 trang 47 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k…

Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau. Chính tả -Tuần 10 trang 47 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 10 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

M : cò, ………………….

M : kẹo, …………….

2. a) Điền vào chỗ trống l hoặc n :

Lên …..on mới biết …….on cao

… uôi con mới biết công ……ao mẹ thầy.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã :

dạy bao – cơn bao                       lạng le – số le

mạnh me – sứt me                      áo vai – vương vai

TRẢ LỜI:

1. Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

M : cò, cá, cây, củ, cỏ, cổng

M : kẹo, kiến, kính, kênh, kèm

2. a) Điền vào chỗ trống l hoặc n:

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã :

dạy bảo – cơn bão                           lặng lẽ – số lẻ

mạnh mẽ – sứt mẻ                         áo vải – vương vãi

Viết một bình luận