Chính tả – Tuần 10 trang 46 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền c hoặc k vào chỗ…

Điền c hoặc k vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 10 trang 46 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 10 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Điền c hoặc k vào chỗ trống:

con ……..á, con ……..iến, cây …… ầu, dòng …….. ênh

2. Điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

……o sợ, ăn……o, hoa …….an, thuyền …….an

b) nghỉ hoặc nghĩ

………. học, lo ……., …….. ngơi, ngẫm ………..

TRẢ LỜI:

1. Điền c hoặc k vào chỗ trống:

con cá, con kiến, cây cầu, dòng kênh

2. Điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

lo sợ, ăn no, hoa lan, thuyền nan

b) nghỉ hoặc nghĩ

nghỉ học, lo nghĩ, nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ

Viết một bình luận