Chính tả – Tuần 1 trang 4 vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1: Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ…

Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 1 trang 4 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1 – Chính tả

1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a) (lịch, nịch) quyển…………; chắc…………………..

     (làng, nàng) ………………….tiên ; ………………….. xóm

b)  (bàng, bàn) cây……………………; cái…………………

     (thang, than) hòn ………………..;  cái……………….. 

2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

10

g

giê

11

…………… 

hát

12

……………  

i

13

……………  

ca

14

l

e-lờ

15

……………  

em-mờ

16

……………  

en-nờ

17

……………  

o

18

……………  

ô

19

……………  

ơ

TRẢ LỜI

1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

a)    (lịch, nịch) quyển lịch, chắc nịch

       (làng, nàng) nàng tiên, làng xóm

b)    (bàng, bàn) cây bàng, cái bàn

       (thang, than) hòn than, cái thang

2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

10

g

giê

11

h

hát

12

i

i

13

k

ca

14

l

e-lờ

15

m

em-mờ

16

n

en-nờ

17

0

0

18

ô

ô

19

ơ

ơ

 

Viết một bình luận