Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 91 Tiếng Việt lớp 5, bài 1 các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận cái gì quý nhất bài 2 nêu ý…

Đất Cà Mau – Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 91 sgk Tiếng Việt lớp 5. bài 1 các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận cái gì quý nhất bài 2 nêu ý kiến tranh luận của các bạn bài 3 trao đổi về thuyết minh tranh luận

TẬP LÀM VĂN

Luyện tập thuyết trình, tranh luận

*  Bài tập 1

a) Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề: Cái gì quý nhất trên đời?

b)  Ý kiến và lí lẽ của mỗi bạn

Lí lẽ đưa ra để bảo vệ ý kiến

–   Có ăn mới sống được.

–     Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo.

–   Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

c)  ý kiến, lí lẽ và thái độ tranh luận của thầy giáo

Người lao động là quý nhât.

Lúa gạo, vàng, thì giờ đều quý nhưng chưa phải là quý nhất. Không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc, thì giờ cũng trôi qua vô vị.

Thầy tôn trọng người đối thoại, lập luận có tình có lí:

–    Công nhận những thứ Hùng, Quý, Nam nêu ra đều đáng quý (lập luận có tình).

–    Nêu câu hỏi “Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc, ai biết dùng thì giờ?” rồi ôn tồn giảng giải để thuyết phục học sinh (lập luận có lí).

 Bài tập 2

Học sinh đóng vai, nêu ý kiến tranh luận bằng cách mở rộng thêm lí lẽ và dẫn chứng.

 Bài tập 3

a)  Muốn thuyết trình, tranh luận về một vấn đề, cần có những điều kiện:

–      Phải có hiểu biết về vấn đề được thuyết trình, tranh luận nếu không thì không thể tham gia thuyết trình tranh luận.

–     Phải có ý kiên riêng về vấn đề thuyết trình, tranh luận. Không có ý kiến riêng nghĩa là chưa hiểu rõ ràng, sâu sắc vấn đề hoặc không dám bày tỏ ý kiến riêng, sẽ dễ nói dựa theo người đối thoại.

–       Phải biêt cách nêu lí lẽ và dẫn chứng. Có ý kiến rồi còn phải biết trình bày lập luận để thuyết phục người đối thoại.

–      Khi thuyêt trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục và bảo đảm phép sự, người nói cần có thái độ ôn tồn, hòa nhã, tôn trọng người đối thoại, tránh nóng nảy, bảo thủ. Phải có ý kiến riêng, nếu không có sẽ dễ nói dựa, nói theo người khác.

Viết một bình luận