Mở rộng vốn từ Hữu nghị – hợp tác, Diễn tả sự đoàn kết, kêu gọi sự đoàn kết rộng rãi:Chúng ta là anh em bốn biển một nhà, hãy…

– Mở rộng vốn từ Hữu nghị – hợp tác. Diễn tả sự đoàn kết, kêu gọi sự đoàn kết rộng rãi:Chúng ta là anh em bốn biển một nhà, hãy đoàn kết, giúp đỡ nhau.- Ca ngợi tình hữu nghị, hợp tác, hữu ái giai cấp:Thật đúng là anh em bốn biển một nhà.)

Diễn tả sự đoàn kết, kêu gọi sự đoàn kết rộng rãi:Chúng ta là anh em bốn biển một nhà, hãy đoàn kết, giúp đỡ nhau.- Ca ngợi tình hữu nghị, hợp tác, hữu ái giai cấp:Thật đúng là anh em bốn biển một nhà.)

Câu 4. Đặt câu với một thành ngữ dưới đây:

a)  Bốn biển một nhà.

(- Diễn tả sự đoàn kết, kêu gọi sự đoàn kết rộng rãi:

Chúng ta là anh em bốn biển một nhà, hãy đoàn kết, giúp đỡ nhau.

–  Ca ngợi tình hữu nghị, hợp tác, hữu ái giai cấp:

Thật đúng là anh em bốn biển một nhà.)

b)  Kề vai sát cánh.

(Diễn tả sự đồng tâm hợp lực, cùng chia sẻ gian nan giữa những người cùng chung sức gánh vác một công việc quan trọng:

–   Chúng tôi luôn kể val sát cánh bên nhau trong suốt những năm tháng giankhổ.)

c)  Chung lưng đấu sức.

(Tương tự như Kề vai sát cánh-.

Họ đã luôn chung lưng đấu sức trong mọi thử thách, khó khăn.)

Viết một bình luận