Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 32 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Cách nối và cách sắp xếp các vế cảu trong hai câu…

Người công dân – Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 32 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Cách nối và cách sắp xếp các vế cảu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau ? 2. Tìm thêm những quan hệ từ và cặp quan hệ từ dùng để nối các vế câu có quan hệ nguyên nhân – kết quả.

I   – Nhận xét

Câu hỏi:

1. Cách nối và cách sắp xếp các vế cảu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau ?

         a)   Vì con khỉ này rất nghịch nên các anh bảo vệ thường phải cột dây.

ĐOÀN GIÒI

b)  Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhó !ạ thường.            TRINH ĐƯỜNG

 

2. Tìm thêm những quan hệ từ và cặp quan hệ từ dùng để nối các vế câu có quan hệ nguyên nhân – kết quả.

Trả lời:

* Bài tập 1

Câu 1:

Vì con khỉ này rất nghịch / nên các anh bảo vệ thường phải cột dây.

–  2 vế câu được nôi với nhau bằng cặp quan hệ từ vì… nên thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả.

–  Vế 1 chỉ nguyên nhân – vế 2 chỉ kết quả.

Câu 2:

Thầy phải kinh ngạc / vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.

–   2 vế câu được nôi với nhau chi bằng một quan hệ từ vĩ, thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả.

–  Vê 1 chi kết quả – Vế 2 chỉ nguyên nhân.

*  Bài tập 2

–  Các quan hệ từ: vì, bởi vì, nhờ, nên, cko nên, do vậy…

–   Cặp quan hệ từ: vì … nên, bời vì … cho nên, tại vì … cho nên, nhờ … mà,

do … mà

III – Luyện tập

Câu hỏi:

1. Tìm các vế câu ch! nguyên nhân, chỉ kết quả và quan hệ từ, cặp quan hệ từ nối các vế câu này trong những ví dụ sau :

a)  Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo

Cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai.

CA DAO

b)  Vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học.

TRINH ĐƯỜNG

c)   Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm.

TRINH MẠNH

2. Từ một câu ghép đã dẫn ở bài tập 1, hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí của các vế câu (có thể thêm bớt từ nếu thấy cần thiết).

3. Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống. Giải thích vì sao em chọn quan hệ từ ấy.

a)   … thời tiết thuận nên lúa tốt.

b)   … thời tiết không thuận nên lúa xấu.

(tại, nhờ)

4. Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân – kết quả :

a)  Vì bạn Dũng không thuộc bài …

b)   Do nó chủ quan …

c)   … nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

Trả lời:

 * Bài tập 1

a) Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo                                  -Vế NN (nguyên nhân)

Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai.                         – Vế KQ (kết quả)

 b)    Vì nhà nghèo quá                                               -Vế NN

                            chú phải bỏ học.                          – Vế KQ   

c) Lúa gạo quý                                                         -Vế NN

      vì ta phải đổ bao mồ hôi  mới kiếm ra được.        -Vế KQ

Vàng cũng quý                                                            -Vế NN  

      vì nó rất đắt và hiếm.                                          -Vế KQ

* Bài tập 2: Lời giải Ví dụ:

a)   Tôi phải băm bèo, thái khoai vì nhà tôi nghèo.

b)  Chú phải bỏ học vì gia đình nghèo không đủ tiền cho chú ăn học

c) Vì người ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được nên lúa gạo rất quý. Vì vàng rất đắt và hiếm nên vàng cũng rất quý.

*  Bài tập 3:

a. Nhờ thời tiết thuận nên lúa tốt.

b. Tại thời tiết không thuận nêu lúa xấu.

*  Bài tập 4:

Lời giải:

a. Vì bạn Dũng không thuộc bài nên bị thầy nhắc nhở.

b. Do nó chủ quan nên bài không đạt điểm cao.

c. Nhờ kiên nhẫn, khiêm tốn học thầy hỏi bạn nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

Viết một bình luận