KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, Chọn một trong hai đề kể lại một câu chuyện em đã chứn kiến hoặc một việc em đã…

Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai – KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. Chọn một trong hai đề kể lại một câu chuyện em đã chứn kiến hoặc một việc em đã làm thể hiện tình hữu nghĩ giữa nhân dân

KỂ CHUYỆN

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Học sinh tự chọn lấy câu chuyện để kể sao cho đúng với yêu cầu của tiết học

Ví dụ: Kể chuyện mình đã giúp đỡ một ông khách nước ngoài không biết Tiếng Việt tìm đường về khách sạn.

Viết một bình luận