Chính tả bài Sang năm con lên bảy, 1. Nhớ – viết: Sang năm con lên bảy (từ Mai rồi con lớn khôn… đến hết) 2. Tìm tên các cơ quan, tổ…

Những chủ nhân tương lai – Chính tả bài Sang năm con lên bảy. 1. Nhớ – viết: Sang năm con lên bảy (từ Mai rồi con lớn khôn… đến hết) 2. Tìm tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn sau. Viết lại các tên ấy cho đúng.

1. Nhớ – viết: Sang năm con lên bảy (từ Mai rồi con lớn khôn… đến hết)

–  Viết đúng chính tả, trình bày đúng thể thơ năm tiếng của bài thơ Sang năm con lên bảy.

–  Chú ý những từ ngữ dễ viết sai: giành lấy…

2. Tìm tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn sau. Viết lại các tên ấy cho đúng.

Ngay sau khi kí Công ước về quyền trẻ em, Chính phủ nước ta đã tổ chức Hội nghị quốc gia vì trẻ em Việt Nam, thông qua Chương trình hành động vì trẻ em 1991-2000, thành lập Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam. Chính phủ phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành cụ thể như sau :

–  Uỷ ban bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam chỉ đạo, phối họp hành động, tổ chúc thục hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chuơng trình.

–   Bộ y tế tổ chức thực hiện cấc nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho trẻ em.

–   Bộ giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ về phổ cập giáo dục tiểu học, xoá mù chữ cho trẻ em.

–   Bộ lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

–   Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối họp vói các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, hướng dẫn cha mẹ nuôi dạy con.

TheoVŨ NGỌC BÌNH

Gợi ý:

* Tên chưa đúng:

Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban / bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bộ / y tế

Bộ / giáo dục và Đào tạo 

Bộ / lao động – Thương binh và Xã hội

Hội / liên hiệp phụ nữ Việt Nam

* Sửa lại tên đúng

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bộ Y tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

3. Hãy viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti… ở địa phương em.

M : Công ti Giày da Phú Xuân.

Gợi ý:

Sở Giáo dục – Đào tạo Long An 

Viết một bình luận