Câu 1, 2 trang 23 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Bài 1 đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi. Bài 2 thống kê số học sinh trong lớp theo…

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê – Câu 1, 2 trang 23 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Bài 1 đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi. Bài 2 thống kê số học sinh trong lớp theo yêu cầu

TẬP LÀM VĂN:

Luyện tập làm báo cáo thống kê

Bài tập 1

a) Nhắc lại các số liệu thông kê trong bài:

– Từ 1075 đến 1919 số khoa thi ở nước ta: 185, số tiến sĩ 2.896

– Số khoa thi, số tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại.

Triều đại

Số khoa thi

Số tiến sĩ

Số trạng nguyên

6

11

0

Trần

14

51

9

Hồ

2

12

0

Lẻ

104

1780

27

Mạc

21

484

10

Nguyễn

38

558

0

 

– Số bia và số tiến sĩ (số khoa thi nàm 1442 đến khoa thi năm 1779) có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay: số bia – 82, số tiến sĩ có tên khắc trên bia – 130

Các số liệu thông kê được trình bày dưới hai hình thức:

– Số liệu (số khoa thi, số tiến sĩ từ năm 1075 đến 1919, số bia và số tiến sĩ có tên có khắc trên bia còn lại đến ngày nay):

Trình bày bảng số liệu (so sánh số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên

giữa các triều đại).

Tác dụng của các số liệu thông kê:

–  Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh

–  Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời

 Bài tập 2

Tổ

Số học sinh

Nữ

Nam

Khá giỏi

Tổ 1

8

4

4

5

Tổ 2

9

5

4

7

Tổ 3

8

3

5

5

Tổ 4

8

5

3

6

 …

 …  …

Tổng số học sinh trong lớp

33

17

16

23

 

Viết một bình luận