Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? Bộ phận nào bắt buộc phải có mặt? Bộ phận nào không bắt buộc có mặt, Tiếng do những bộ phận…

Luyện từ và câu- Cấu tạo của tiếng – Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? Bộ phận nào bắt buộc phải có mặt? Bộ phận nào không bắt buộc có mặt. Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? Bộ phận nào bắt buộc phải có mặt? Bộ phận nào không bắt buộc có mặt?

Câu hỏi  Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? Bộ phận nào bắt buộc phải có mặt? Bộ phận nào không bắt buộc phải có mặt?

(- Tiếng do ba bộ phận: âm đầu, vần, thanh tạo thành.

 –  Tiếng nào cũng bắt buộc phải có vần thanh. Bộ phận âm đầu không bắt buộc phải có mặt.

 -Thanh ngang không đánh dấu khi viết, còn các thanh khác đều được đánh dấu ở phía trên 

Viết một bình luận