Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu, I. NHẬN XÉT.Câu 1. Trạng ngữ được in nghiêng trong câu sau trả lời câu hỏi gì? Câu 2. Loại trạng ngữ …

Ngắm Trăng – Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu. I. NHẬN XÉT.Câu 1. Trạng ngữ được in nghiêng trong câu sau trả lời câu hỏi gì? Câu 2. Loại trạng ngữ này bổ sung ý nghĩa gì cho câu? II. LUYỆN TẬP Câu 1. Tìm trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong các câu đã cho.Câu 2. Điền các từ nhờ, vì, tại vì vào chỗ trống:

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Trng ngđược in nghiêng trong câu sau tr li câu hi gì?                 

Trạng ngữ: “Vì vắng tiếng cười” trả lời cho câu hỏi vì sao?                             

Câu 2. Loại trạng ngữ này bổ sung ý nghĩa gì cho câu?

Loại trạng ngữ bổ sung ý nghĩa nguyên nhân cho câu.                               

II. LUYỆN TẬP                                                                                             

Câu 1. Tìm trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong các câu đã cho.                                           a)  Câu a có trạng ngữ chỉ nguyên nhân là: Nhờ siêng năng cần cù.                    

b) Câu b có trạng ngữ chỉ nguyên nhân là: Vì rét.                                            

c) Câu c có trạng ngữ chỉ nguyên nhân là: Tại Hoa.                        

Câu 2. Điền các từ nhờ, vì, tại vì vào chỗ trống:                                                                 a) Vì học giỏi, Nam được cô giáo khen.                                                     

b) Nhờ bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.                            

c) Tại vì mải chơi, Tuấn không làm bài tập.                                  

Câu 3. Đặt một câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân:                                                   

Vì trời mưa quá to, chúng em phải hoãn cuộc thi đấu bóng lại.

Viết một bình luận