Soạn bài ước mơ của Mi-đát – Tiếng Việt lớp 4…

Điều ước của vua Mi-đát – Soạn bài ước mơ của Mi-đát. Câu 1. Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì ? Câu 2. Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào ? Câu 3. Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước ? Câu 4. Vua Mi-đát đã hiểu ra điều gì ?

Câu 1. Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì ?
Câu 2. Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào ?
Câu 3. Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước ?
Câu 4. Vua Mi-đát đã hiểu ra điều gì ?

Trả lời:

Câu 1. Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt làm cho mọi vật mình chạm vào đều biến thành vàng.
Câu 2. Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp. Vua bê thử một cành sồi. ngắt thử một quả táo, chúng đều biến thành vàng. Chính vì vậy, vua cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất ở trần gian.
Câu 3. Vua Mi-đát phải xin thần Đi-ô-ni-dốt lấy lại điều ước vì tất cả thức ăn thức uống vua đụng vào đều biến thành vàng cả vì thế vua không thể ăn uống được gì cả.
Câu 4. Vua Mi-đát đã hiểu ra hạnh phúc ở đời không thể có được bằng ước muốn tham lam.
Nội dung: Những ước mơ tham lam không mang lại hạnh phúc cho con người.

Viết một bình luận