Soạn bài một người chính trực – Tiếng Việt lớp 4…

Một người chính trực – Soạn bài một người chính trực. Câu 1. Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ? Câu 2. Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ? Câu 3. Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ?

Câu 1. Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ?
Câu 2. Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ?
Câu 3. Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ?

Trả lời:

Câu 1. Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện ở chỗ ông không nhận vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu của vua Thành cương quyết làm theo di chiếu, lập thái tử Long Cán lên làm vua.
Câu 2. Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện ở chỗ cử người tài ba chứ không cử người ngày đêm hầu hạ mình.
Câu 3. Nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành vì những con người này lúc nào cũng đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi
ích riêng tư. Chính vì thế, họ làm được nhiều điều tốt đẹp cho đất nước, cho dân tộc.
Nội dung: Ca ngợi sự thanh liêm, chính trực, tấm lòng vì dân, vì nước của Tô Hiến Thành – một vị quan chính trực thời xưa.

Viết một bình luận