Luyện từ và câu: dùng câu hỏi vào mục đích khác, Câu 1. Đọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm với chú bé Đất trong truyện Chú…

Chú đất nung (tiếp theo) – Luyện từ và câu: dùng câu hỏi vào mục đích khác. Câu 1. Đọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm với chú bé Đất trong truyện Chú Đất Nung, Câu 2. Theo em, các câu hỏi của ông Hòn Rấm có dùng để hỏi về điều chưa biết không ? Nếu không, chúng được dùng làm gì ?

Câu 1. Đọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm với chú bé Đất trong truyện Chú Đất Nung:
Ông Hòn Rấm cười bảo :

– Sao chú mày nhát thế ? Đất có thể nung trong lửa kia mà !

Chú bé Đất ngạc nhiên hỏi lại :

– Nung ấy ạ ?

– Chứ sao ? Đã là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có ích.

Câu 2. Theo em, các câu hỏi của ông Hòn Rấm có dùng để hỏi về điều chưa biết không ? Nếu không, chúng được dùng làm gì ?

Câu 3. Trong Nhà văn hóa, em và bạn say sưa trao đổi với nhau về bộ phim đang xem. Bỗng có người bên cạnh bảo : “Các cháu có thể nói nhỏ hơn không ?” Em hiểu câu hỏi ấy có ý nghĩa gì ?

Trả lời:

Câu 1. Đọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm với chú bé Đất trong truyện Chú Đất Nung.
Có 3 câu hỏi: – Sao chú mày nhát thể?

– Nung đấy ạ ?

– Chứ sao?

Câu 2. Hai câu hỏi cùa ông Hòn Rấm không hề được dùng để hỏi về điều chưa biết. Thực ra câu hỏi: Sao chú mày nhát thế? là để chê trách cu Đất. Câu hỏi sau: Chứ sao? là để khẳng định nhấn mạnh là đất có thể nung trong lửa được.

Câu 3. Câu hỏi chỉ để yêu cầu các cháu nói nhỏ hơn.

Viết một bình luận