Luyện từ và câu: động từ, Câu 2. Tìm các từ: – Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi….

Điều ước của vua Mi-đát – Luyện từ và câu: động từ. Câu 2. Tìm các từ: – Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi.

Câu 2. Tìm các từ:
– Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi.
– Chỉ trạng thái của các sự vật :
+ Dòng thác
+ Lá cờ

Trả lời:

Câu 2: Các từ: – Chỉ hoạt động:

+ của anh chiến sĩ : nhìn, nghĩ.

+ của thiếu nhi: thấy

– Chỉ trạng thái của sự vật:

+ của dòng thác: đổ (đổ xuống).

+ của lá cờ: bay

Viết một bình luận