Luyện từ và câu danh từ chung và danh từ riêng, Câu 1. Tìm các từ có nghĩa như sau, Câu 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau…

Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca – Luyện từ và câu danh từ chung và danh từ riêng. Câu 1. Tìm các từ có nghĩa như sau, Câu 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào ?, Câu 3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau ?

Câu 1. Tìm các từ có nghĩa như sau :

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.

c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.

d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.

Câu 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào ?

– So sánh a với b.

– So sánh c với d.

Câu 3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau ?

– So sánh a với b.

– So sánh c với d.

Trả lời:

Câu 1: Tìm các từ

Câu 2: So sánh a và b

a) sóng: Tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn.

b) Cửu Long: Tên riêng của một dòng sông.

So sánh c với đ.

c) vua: Tên chung chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến

d) Lê Lợi: Tên riêng một vị vua.

Câu 3. So sánh a với b:

Tên chung của dòng nước chảy tương đối lớn (sông) không viết hoa. Tên riêng chỉ một dòng sông cụ thể (Cửu Long) viết hoa.

So sánh c với d: Tên chung của người đứng đầu nhà nước phong kiến (vua) không viết hoa. Tên riêng một vị vua cụ thể (Lê Lợi) viết hoa.

Viết một bình luận