Luyện từ và câu : danh từ, Câu 1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau, Câu 2. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp…

Những hạt thóc giống – Luyện từ và câu : danh từ. Câu 1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau, Câu 2. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp

Câu 1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau .
Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình. 
Câu 2. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp
– Từ chỉ người : ông cha, …
– Từ chỉ vật : sông, …
– Từ chỉ hiện tượng : mưa, …
– Từ chỉ khái niệm: cuộc sống…
– Từ chỉ đơn vị : cơn, …

 Trả lời:

Câu 1. Các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ: Truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, cơn, nắng, mưa, con, sông, rặng, dừa, dời, cha ông, con sóng, chân trời, truyện cổ, mặt, ông cha.
Câu 2. Xếp các từ vào nhóm thích hợp:
– Từ chỉ người: cha ông, ông cha.
– Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời. mặt.
– Từ chỉ hiện tượng: nắng, mưa.
– Từ chỉ khái niệm: truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, đời.
– Từ chỉ đơn vị: cơn, con, rặng.

Viết một bình luận