Luyện từ và câu: câu kể ai làm gì, Câu 2. Tìm trong mỗi câu trên các từ ngữ:Câu 3: Đặt câu hỏi a) Cho từ ngữ chỉ hoạt động…

Rất nhiều mặt trăng – Luyện từ và câu: câu kể ai làm gì. Câu 2. Tìm trong mỗi câu trên các từ ngữ:Câu 3: Đặt câu hỏi a) Cho từ ngữ chỉ hoạt động

I. Nhận xét
Câu 1. Đọc đoạn văn sau đây:
Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn đánh trâu ra cày. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé bắc bếp thổi cơm. Các bà mẹ tra ngô. Các em bé ngủ khì trên lưng mẹ. Lũ chó sủa om cả rừng.
Câu 2. Tìm trong mỗi câu trên các từ ngữ:
a) Chỉ hoạt động
b) Chỉ người hoặc vật hoạt động
M: đánh trâu ra cày
M: Người lớn
Câu 3: Đặt câu hỏi
a) Cho từ ngữ chỉ hoạt động
M: Người lớn làm gì ?
b) Cho từ ngữ chỉ người hoặc vật đang hoạt động
M: Ai đánh trâu ra cày ?

Trả lời:

Câu 2: 

Từ ngữ chỉ hoạt động                              Từ ngữ chỉ người hoạt động

2. đánh trâu ra cày                                   Người lớn

3. nhặt cỏ, đốt là                                      Các cụ già

4. bắc bếp thổi cơm                                  mấy chú bé

5.tra ngô                                                   các bà mẹ

6. ngủ khì trên lưng mẹ                              các em bé

7. sủa om cả rừng                                      lũ chó

Câu 3:

Cho từ ngữ chỉ hoạt động                          Cho từ ngữ chỉ người hoặc vật hoạt động

2. Người lớn làm gì ?                                  Ai đánh trâu ra cày ?

3. Các cụ già làm gì ?                                Ai nhặt cỏ, đốt lá ?

4. Mấy chú bé làm gì ?                               Ai bắc bếp thổi cơm ?

5. Các bà mẹ làm gì ?                                Ai tra ngô ?

6. Các em bé làm gì ?                                Ai ngủ khi trên lưng mẹ ?

7. Lũ chó làm gì ?                                      Ai sủa om cả rừng ?

Viết một bình luận