Luyện tập phần luyện từ và câu, Câu 1. Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi…

Thư thăm bạn – Luyện tập phần luyện từ và câu. Câu 1. Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ,Câu 2. Hãy tìm trong từ điển và ghi lại,Câu 3. Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2. M : (Đặt câu với từ đoàn kết)

Câu 1. Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ:
Chỉ / còn / truyện cổ / thiết tha /
Cho / tôi / nhận mặt / ông cha / của / mình /
Rất công bằng, rất thông minh Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.
LÂM THỊ MỸ DẠ
Câu 2. Hãy tìm trong từ điển và ghi lại:
– 3 từ đơn
– 3 từ phức
Câu 3. Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2.
M : (Đặt câu với từ đoàn kết)
Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta.

Trả lời:

Câu 1. Rất / công bằng, / rất / thông minh /
Vừa / độ lượng / lại / đa tình, / đa mang /
Từ đơn: rất, vừa, lại.
Từ phức: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang.
Câu 2. – 3 từ đơn: đi, đứng, ngồi.
3 từ phức: anh hùng, dũng cảm, thông minh.
Câu 3. – Sáng nay tôi đi học sớm.
Nhân dân Việt Nam rất anh hùng.

Viết một bình luận